POLÍTICA DE PRIVADESA

Amb caràcter general, amb quina finalitat tractarem les vostres dades personals?

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Per quant temps conservarem les vostres dades?

En general, les dades proporcionades es conserven durant els terminis legalment establerts en aquest sentit, en el cas d’informació relativa a la prestació de serveis. Durant el termini necessari per donar resposta i dur a terme el corresponent seguiment intern del suggeriment o observació comunicada. En cas que ens trameteu un currículum, aquest es podria mantenir durant el termini d’un any, tret que ens indiqueu el contrari. Pel que fa a la tramesa de comunicacions comercials via electrònica, indefinidament, fins que no ens manifesteu el contrari.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

En el cas d’informació facilitada en l’àmbit de la relació contractual de ROVASI amb clients o proveïdors, aquesta es pot compartir amb tercers en cas que sigui imprescindible per a l’execució del contracte o bé que una normativa imposi l’esmentada comunicació.

No està prevista la comunicació de dades a tercers més enllà de la prevista amb possibles encarregats del tractament.

Quins drets teniu quan ens faciliteu les vostres dades?

Mentre ROVASI tracti les vostres dades personals, teniu dret a sol·licitar:

Accés.- L’interessat té dret a obtenir del responsable del tractament confirmació de si s’estan tractant o no les dades que el concerneixen, així com informació detallada sobre determinats aspectes del tractament que s’estigui duent a terme.

Rectificació.- L’interessat té dret a obtenir la rectificació de les dades personals inexactes que el concerneixen o que es completin aquelles que siguin incompletes.

Supressió.- L’interessat té dret a sol·licitar la supressió de les seves dades personals, en tot cas la supressió està subjecta als límits establerts en la norma reguladora.

Limitació del tractament.- L’interessat té dret a sol·licitar la limitació respecte al tractament de les seves dades de caràcter personal.

Oposició al tractament.- En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades. ROVASI ha de deixar de tractar les dades, excepte per motius legítims, imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Dret a la portabilitat de les vostres dades.- És a dir, teniu dret a rebre les dades personals que us incumbeixin, que hàgiu facilitat a un responsable del tractament, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre-les a un altre responsable del tractament.

Els drets esmentats es poden exercir mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida a ROVASI. Ronda de la Font Grossa, 15 . Pol. Ind. La Gavarra . 08540 Centelles | Barcelona o a través de l’adreça de correu electrònic marketing@rovasi.com

Què succeeix si no facilito les dades sol·licitades?

Les dades identificatives pertanyents al client/usuari, els referents a la seva activitat empresarial/professional, així com les altres dades de contacte i qualssevol altres que es puguin exigir per la normativa aplicable, s’han de declarar obligatòriament i la negativa a subministrar-les podria suposar la impossibilitat d’accedir al servei. La resta de dades que se sol·liciten són voluntàries, per la qual cosa el fet de no facilitar-les no impedeix l’establiment de la relació contractual.

Tutela de les autoritats de control.

En cas que ho creieu oportú, podeu requerir la tutela de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades presentant la reclamació corresponent. www.agpd.es. C/ Jorge Juan, n. 6 28001 Madrid.

Mesures de seguretat.

ROVASI ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat o el robatori de les dades personals facilitades a ROVASI. Això no obstant, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.